bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0884 88 77 50, 0885 706 771
партньор на Simantro Beach Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

(2-11.9 години)
резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Simantro Beach Hotel - Халкидики / Касандра, Сани

Празници - Намаления и промоции

401лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Включена закуска

15 резервации наскоро
475лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
598лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
All inclusive

21 резервации наскоро
4222лв
3-10 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 септември 2022
Включена закуска

22 резервации наскоро
4912лв
3-10 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 септември 2022
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
6062лв
3-10 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 септември 2022
All inclusive

20 резервации наскоро
1050лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
Включена закуска

16 резервации наскоро
1223лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1510лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
All inclusive

22 резервации наскоро
450лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Включена закуска

18 резервации наскоро
524лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
647лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
All inclusive

29 резервации наскоро

Simantro Beach hotel е перфектният избор за всички, които търсят качествено обслужване, вкусна и разнообразна кухня, красива природа и целодневно забавление. Simantro Beach съчетава едновременно планина, море и зелени градини, изпълнен с аромата на борови дървета и разцъфнали цветя. Хотелът е разположен на самия морски бряг, на 5 км от селището Неа Фокеа, на първия ръкав на Халкидическия полуостров - Касандра, в областта Сани. Прекрасното обслужване и комфорт са главните предимства на Simantro Beach.

Simantro Beach Hotel е построен по подобие на известните манастири на Атон. Simantro означава "камбана", като името идеално се слива с околната среда, архитектурата и историята на хотела. Дървото и камъка са елементи, които правят хотела различен. Хотелът функционира от април до октомври и предлага висок стандарт на услуги и чудесни съоръжения. Можете да прекарате лятната си почивка наслаждавайки се на слънцето, отличната храна, Средиземно море, много забавления и развлечения. Simantro Beach Hotel се радва на перфектен пясъчен плаж, където боровите дървета достигат до самия бряг и се гордее със Син флаг за качеството и опазването на морските води и околната среда.

Местоположение на Simantro Beach Hotel, Халкидики

Хотелът е разположен на самия морски бряг, на 5 км от селището Неа Фокеа, на първия ръкав на Халкидическия полуостров - Касандра, в областта Сани.Simantro Beach Hotel е заобиколен от благоуханни, вечнозелени, гъсти борови гори и пъстри цветя. Посетителите ще намерят всички необходими удобства,за да направят почивката си незабравима. Поплувайте рано сутринта в кристално чистото море и открийте историческите забележителности и паметници - крепости, манастири и църкви, свидетелства за голямата древна цивилизация. Simantro Beach Hotel е разположен в северо-западната част на полуостров Касандра, в известния район Сани. Уникалният релеф на Халкидики е привлякъл туристи от цял свят, което го прави едно от най-красивите места за почивка. Състои от три полуострова и има най-дългата плажна ивица, а плажа е винаги близо. Бреговата линия от 500 км, образува четири големи залива и стотици по-малки пясъчни ниши. Полуостровите не надвишават 40 км в ширина във всяка точка. Бреговата ивица на Халкидики е с изключителна природна красота, а комбинацията от зеленина и борови гори, които достигат до самото море са наистина уникална гледка. Халкидики е лесно достъпен с кола, а също така е много близо до град Солун (60 км) и международното летище Македония в Солун.

разстояние до центъра: 3.6km

Удобства в Simantro Beach Hotel

Гостите ще намерят в хотела налични много спортни съоръжения, ресторанти и барове, напълно оборудван плаж, 5 басейна, анимация екип, мини маркет, СПА център с фитнес зала, три тенис корта, два корта за плажен волейбол, тенис на маса, мини голф, ежедневна плажна аеробика и много други. Разнообразието от спортни съоръжения включва: уиндсърфинг, джет ски и водни ски, кану, банан лодки и пръстени, уроци за гмуркане с квалифициран персонал, много игри и спортни събития през целия ден за цялото семейство. Mорето е плитко и го прави безопасно за възрастни и деца. Чадъри и шезлонги са на разположение на гостите.

Стаи и настаняване в Simantro Beach Hotel

Хотелът разполага с 346 стаи в 15 отделни сгради, които се състоят от единични, двойни, фамилни стаи и апартаменти. Стаите са просторни, напълно оборудвани и са разделени в две категории: в близост до плажа и с изглед към гората. В Simantro Beach Hotel има възможност за избор на двойни или единични легла, с модерен и комфортен интериор. Гостите могат да избират между Категория A, които се намират в близост до плажа (с джакузи) или клас B, с невероятна гледка към боровата гора покрай хотелския комплекс.

Хранене, ресторанти и барове в Simantro Beach Hotel

Концепцията на "черква" описва декора и атмосферата на основния ресторант. С впечатляващ полилей и стенописи ресторант "Храм" е просторен, светъл и наистина впечатляващ. Ресторантът сервира богата закуска, обяд и вечеря на бюфет с гръцки и международни ястия, приготвени с най-голяма грижа от професионални готвачи, като се използват само най-пресните местни съставки. Закуската се сервира 7:00-10:00, обяда от 13:00 до 14:30 часа и вечерята от 18:30 до 21:00 часа.
Има голямо разнообразие от вегетариански ястия, детски менюта и специални ястия за гостите, които желаят да поддържат определена диета.
Ресторантът Troulos е елегантен а-ла-карт ресторант, който предлага голямо разнообразие от международни и местни гурме ястия, изискана кухня в невероятна атмосфера, вечерята се сервира от 20:30 до 24:00 часа. С невероятна гледка към градините и басейна гостите могат да се насладят на вечеря под луната.
А-ла-карт таверна Olympos Beach работи от 12:00 до 18:00 часа всеки ден със специално меню за обяд от 13:00 до 14:30 часа. Гостите имат избор от традиционни гръцки ястия, прясна риба или лека храна.
С красива панорамна гледка към Средиземно море, посетителите могат да идват направо от плажа, идеално място за обяд на брега на морето, предлага разнообразно меню с местни продукти и има налични детски менюта.
Барът край басейна е отворен през целия ден и предлага голямо разнообразие от освежаващи напитки, безалкохолни напитки, закуски и сладолед. Охладете с прясно изцеден портокалов сок, или на традиционно гръцко айс-кафе, наслаждавайки се на слънцето край басейна. Работно време: 10:00 часа до 17:30 часа.
Beach Bar Maistrali се намира на терасата близо до плажа и е чудесно място с прекрасна гледка. Maistrali сервира кафе и селекция от сладкиши, разнообразие от закуски , сладоледи , напитки и кафе през целия ден. През нощта , гостите могат да се отпуснат с коктейл, докато се наслаждават на прохладния морски бриз , с панорамни гледки и незабравими средиземноморски залези. Maistrali Beach Bar също е домакин на традиционна гръцка вечер с жива музика и танци.

Почивка и забавления в Simantro Beach Hotel

Simantro Beach Hotel има пет басейна всички с различни дълбочини, два открити басейна, закрит отопляем басейн и два отделни басейна за безопасността на децата.
Около басейните, гостите ще открият шезлонги и чадъри на разположение.

Хотелът предлага развлечения за всекиго през деня и през нощта, за всички възрасти и всички вкусове, така че внимателно следете постоянно променящата се и разнообразна програма от забавления. Седмичната гръцка вечер е събитие, което не трябва да се пропуска, с жива гръцка музика, народни танци и вино, страхотна вечер за цялото семейство.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

504лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
627лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
832лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1050лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
1223лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1510лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
750лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
873лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1079лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
984лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
1157лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1444лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
302лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
376лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
499лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
738лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
910лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1198лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
900лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1048лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1294лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
900лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
1048лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1294лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
750лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
873лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1079лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
705лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
878лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1165лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1200лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
1397лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1726лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1139лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
1385лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
1796лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
403лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Включена закуска

0 резервации наскоро
501лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
666лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
1350лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
1572лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1942лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1500лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
1747лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2157лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1350лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1572лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1942лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1050лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
1223лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1510лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
600лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
699лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
863лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
504лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
627лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
832лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1500лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1747лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2157лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1005лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1227лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1597лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
872лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
1069лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1397лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
604лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
752лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
999лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
209лв
5-8 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
283лв
5-8 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
407лв
5-8 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1200лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
600лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1397лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
699лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1726лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
863лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
302лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
376лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
499лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
604лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
806лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
302лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
907лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
752лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1003лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
376лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1128лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
999лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1332лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
499лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1498лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
403лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1040лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
501лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1287лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
666лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1697лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2934лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
3349лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4039лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
4929лв
23-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
5520лв
23-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
6506лв
23-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
504лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
627лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
832лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
267лв
16-18 Сеп
на човек

2 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
316лв
16-18 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
399лв
16-18 Сеп
на човек

2 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
705лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
878лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1165лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1467лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1714лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2124лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1215лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
1437лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1807лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1050лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
1223лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1510лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
750лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
873лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1079лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2885лв
10-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
3419лв
10-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
4306лв
10-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
600лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
699лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
863лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1050лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
1223лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1510лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3773лв
27.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
4364лв
27.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
5350лв
27.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
302лв
6-9 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
376лв
6-9 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
499лв
6-9 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
949лв
18-24 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1097лв
18-24 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1344лв
18-24 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
836лв
7-14 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1009лв
7-14 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1296лв
7-14 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
717лв
22-27 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
840лв
22-27 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1046лв
22-27 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2481лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
2896лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3586лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1075лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
1247лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1535лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3234лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
3752лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4614лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2297лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
2642лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3217лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
641лв
10-12 Юни
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
760лв
10-12 Юни
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
957лв
10-12 Юни
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1903лв
18-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
2248лв
18-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2823лв
18-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
434лв
23-26 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
508лв
23-26 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
631лв
23-26 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1500лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1747лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2157лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1200лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1397лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1726лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2160лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
2516лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3107лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1223лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1395лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1683лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1050лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
1223лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1510лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1500лв
6-11 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1747лв
6-11 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2157лв
6-11 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
967лв
21-25 Май
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1204лв
21-25 Май
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1598лв
21-25 Май
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
968лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
1140лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1428лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1034лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
1206лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1494лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1800лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
2096лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2589лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1800лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
2096лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2589лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1800лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
2096лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2589лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1500лв
17-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1747лв
17-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2157лв
17-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1198лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1370лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1658лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
2829лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
3273лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
4012лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
873лв
31.07-05.08
на човек

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
996лв
31.07-05.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1202лв
31.07-05.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
3016лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
3508лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4330лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2400лв
27.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
2794лв
27.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3452лв
27.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
750лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
873лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1079лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1050лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1223лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1510лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1692лв
25.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
2107лв
25.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2797лв
25.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
705лв
21-28 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
878лв
21-28 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1165лв
21-28 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
504лв
23-28 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
627лв
23-28 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
832лв
23-28 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
501лв
9-13 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
600лв
9-13 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
764лв
9-13 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2203лв
18-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
2597лв
18-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3254лв
18-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
401лв
18-21 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
475лв
18-21 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
598лв
18-21 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2880лв
6-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
3354лв
6-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
4143лв
6-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
750лв
7-12 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
873лв
7-12 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1079лв
7-12 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2835лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
3353лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4215лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
900лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
1048лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1294лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1440лв
14-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
1677лв
14-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2071лв
14-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
6161лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
6900лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
8132лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
3301лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
3818лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4681лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2096лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
2392лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2885лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1500лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
1747лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2157лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1603лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1899лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2392лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1007лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
1254лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
1664лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
705лв
30.05-06.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
878лв
30.05-06.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1165лв
30.05-06.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
705лв
31.05-07.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
878лв
31.05-07.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1165лв
31.05-07.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
962лв
15-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1140лв
15-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1435лв
15-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1568лв
19-30 Юни
на човек

11 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
1839лв
19-30 Юни
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2291лв
19-30 Юни
на човек

11 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1500лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1747лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2157лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2430лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
2874лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3613лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
600лв
4-8 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
699лв
4-8 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
863лв
4-8 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1800лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
2096лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2589лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1650лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
1909лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2340лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1223лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
1395лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1683лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3144лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
3587лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4327лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1198лв
15-22 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1370лв
15-22 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1658лв
15-22 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1075лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1247лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1535лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2520лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
2935лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3625лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
279лв
6-8 Май
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
378лв
6-8 Май
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
542лв
6-8 Май
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
271лв
19-22 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
345лв
19-22 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
468лв
19-22 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1194лв
22-25 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1490лв
22-25 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1983лв
22-25 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1007лв
23-28 Май
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
1254лв
23-28 Май
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1664лв
23-28 Май
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
872лв
4-12 Юни
на човек

8 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1069лв
4-12 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1397лв
4-12 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1603лв
11-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
1899лв
11-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2392лв
11-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
641лв
15-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
760лв
15-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
957лв
15-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
951лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
1124лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1412лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1900лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
2164лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2603лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1636лв
19-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
1932лв
19-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2424лв
19-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
5044лв
20-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
5783лв
20-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
7015лв
20-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
834лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
982лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1229лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
750лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
873лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1079лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
7407лв
25.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
8442лв
25.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
10167лв
25.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2100лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1500лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
2445лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1747лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3020лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2157лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
900лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
1048лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1294лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2520лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
2935лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3625лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2100лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
2445лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3020лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
4232лв
4-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
4824лв
4-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
5810лв
4-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
4320лв
4-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
5031лв
4-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
6214лв
4-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3960лв
6-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
4612лв
6-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
5696лв
6-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
900лв
7-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1048лв
7-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1294лв
7-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2100лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
2445лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3020лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1050лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1223лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1510лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1440лв
11-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
1677лв
11-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2071лв
11-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2149лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
2494лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3069лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1948лв
19-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
2244лв
19-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2737лв
19-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2338лв
19-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
2693лв
19-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3285лв
19-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1648лв
20-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
1894лв
20-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2305лв
20-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2515лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
2871лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3462лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
873лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
996лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1202лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2358лв
24-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
873лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
2727лв
24-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
996лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3344лв
24-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1202лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2515лв
24-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
2871лв
24-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3462лв
24-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1223лв
30.07-06.08
на човек

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1395лв
30.07-06.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1683лв
30.07-06.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1415лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
1636лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2006лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2096лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
2392лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2884лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
2358лв
7-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
2727лв
7-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3344лв
7-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2096лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
2392лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2884лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
750лв
22-27 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
873лв
22-27 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1079лв
22-27 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2100лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
2445лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3020лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1050лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1223лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1510лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2520лв
27.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
2935лв
27.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3625лв
27.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1800лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
2096лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2589лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
600лв
2-6 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
699лв
2-6 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
863лв
2-6 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1924лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
2279лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2871лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
643лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
816лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1103лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
705лв
24-31 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
878лв
24-31 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1165лв
24-31 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
806лв
25.05-02.06
на човек

8 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
1003лв
25.05-02.06
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1332лв
25.05-02.06
на човек

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
705лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
878лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1165лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
705лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
878лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1165лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
302лв
30.05-02.06
на човек

3 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
376лв
30.05-02.06
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
499лв
30.05-02.06
на човек

3 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
705лв
2-9 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
878лв
2-9 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1165лв
2-9 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
4975лв
03.06-10.07
на човек

37 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
5887лв
03.06-10.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
7407лв
03.06-10.07
на човек

37 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
408лв
3-6 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
519лв
3-6 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
704лв
3-6 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1743лв
4-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
2137лв
4-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2794лв
4-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
670лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
818лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1064лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1929лв
6-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
536лв
6-11 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
2344лв
6-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
660лв
6-11 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3034лв
6-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
865лв
6-11 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1069лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
1266лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1594лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
267лв
10-12 Юни
на човек

2 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
316лв
10-12 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
399лв
10-12 Юни
на човек

2 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
401лв
13-16 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
475лв
13-16 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
598лв
13-16 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1069лв
15-19 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
1266лв
15-19 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1594лв
15-19 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2170лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
2564лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3222лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1903лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
2248лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2823лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1936лв
19-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
2281лв
19-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2856лв
19-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2402лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
2817лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3507лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
962лв
21-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1140лв
21-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1435лв
21-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1800лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1800лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
900лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
2096лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2096лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1048лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2589лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2589лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1294лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2880лв
26.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
3354лв
26.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
4143лв
26.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
750лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
873лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1079лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
900лв
26.06-02.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
1048лв
26.06-02.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1294лв
26.06-02.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1050лв
27.06-04.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1223лв
27.06-04.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1510лв
27.06-04.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
900лв
27-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1048лв
27-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1294лв
27-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
900лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
1048лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1294лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1200лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
1397лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1726лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
900лв
1-4 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1048лв
1-4 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1294лв
1-4 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2520лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
2935лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3625лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1800лв
4-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
2520лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
2096лв
4-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2935лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2589лв
4-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
3625лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1800лв
4-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
2096лв
4-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2589лв
4-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2400лв
5-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
2794лв
5-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3452лв
5-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1050лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
1223лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1510лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1350лв
8-17 Юли
на човек

9 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1572лв
8-17 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1942лв
8-17 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1809лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
2105лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2598лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1800лв
11-17 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
2096лв
11-17 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2589лв
11-17 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1800лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
2096лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2589лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1440лв
12-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1677лв
12-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2071лв
12-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2100лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
2520лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
2445лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2935лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3020лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3625лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1451лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
1710лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2141лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
3197лв
16-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
3690лв
16-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4512лв
16-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
4374лв
18-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
5026лв
18-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
6110лв
18-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1149лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
1321лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1609лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2047лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
2342лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2835лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
6321лв
22-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
7208лв
22-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
8687лв
22-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2096лв
23-29 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
2392лв
23-29 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2884лв
23-29 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1397лв
23-31 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
6565лв
23.07-31.08
на човек

39 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1594лв
23-31 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
7526лв
23.07-31.08
на човек

39 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1923лв
23-31 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
9128лв
23.07-31.08
на човек

39 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2934лв
24-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
3349лв
24-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
4039лв
24-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1650лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
1909лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2340лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2096лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
2392лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2885лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2445лв
1-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
2790лв
1-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3365лв
1-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
873лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
996лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1202лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1173лв
16-23 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
1346лв
16-23 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1633лв
16-23 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1149лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1321лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1609лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1800лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
2096лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2589лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2520лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
2935лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3625лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1800лв
22-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
2096лв
22-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2589лв
22-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1013лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
1197лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1505лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1500лв
26.08-05.09
на човек

10 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1747лв
26.08-05.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2157лв
26.08-05.09
на човек

10 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2400лв
26.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
2794лв
26.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
3452лв
26.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1200лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
1397лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1726лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3000лв
27.08-06.09
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
3493лв
27.08-06.09
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4314лв
27.08-06.09
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
750лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
873лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1079лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3174лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
3618лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
4357лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1215лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1437лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1807лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
750лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
873лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1079лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
750лв
6-11 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
873лв
6-11 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1079лв
6-11 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
884лв
6-12 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1031лв
6-12 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1278лв
6-12 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1603лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
1899лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2392лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
836лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
1009лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1296лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
267лв
23-25 Сеп
на човек

2 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
316лв
23-25 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
399лв
23-25 Сеп
на човек

2 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
504лв
3-8 Окт
на човек

5 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
627лв
3-8 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
832лв
3-8 Окт
на човек

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
1247лв
14-21 Май
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
520лв
14-21 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
1662лв
14-21 Май
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
692лв
14-21 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2352лв
14-21 Май
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
980лв
14-21 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
674лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
847лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1134лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1088лв
20-24 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1384лв
20-24 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1876лв
20-24 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
725лв
21-24 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
903лв
21-24 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1199лв
21-24 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1632лв
22-28 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
2075лв
22-28 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2815лв
22-28 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1007лв
22-27 Май
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
1254лв
22-27 Май
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1664лв
22-27 Май
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
806лв
23-31 Май
на човек

8 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
1003лв
23-31 Май
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1332лв
23-31 Май
на човек

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
705лв
23-30 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
878лв
23-30 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1165лв
23-30 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
58009лв
23.05-30.08
2 възрастни, 2 деца

99 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
65483лв
23.05-30.08
2 възрастни, 2 деца

99 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
77875лв
23.05-30.08
2 възрастни, 2 деца

99 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
705лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
878лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1165лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1410лв
26.05-02.06
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
1755лв
26.05-02.06
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2330лв
26.05-02.06
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
806лв
30.05-07.06
на човек

8 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
1003лв
30.05-07.06
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1332лв
30.05-07.06
на човек

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1007лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
1254лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1664лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
939лв
2-11 Юни
на човек

9 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
1161лв
2-11 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1531лв
2-11 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
302лв
2-5 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
376лв
2-5 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
499лв
2-5 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
705лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
878лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1165лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
403лв
4-8 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска