bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0885 706 771
партньор на Simantro Beach Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

(2-11.9 години)
резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Simantro Beach Hotel - Халкидики / Касандра, Сани

Празници - Намаления и промоции

6062лв
3-10 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 септември 2022
All inclusive

27 резервации наскоро
4912лв
3-10 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 септември 2022
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1050лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
Включена закуска

13 резервации наскоро
4222лв
3-10 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 септември 2022
Включена закуска

23 резервации наскоро
1223лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1510лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
All inclusive

28 резервации наскоро
450лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Включена закуска

13 резервации наскоро
524лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
647лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
All inclusive

15 резервации наскоро
475лв
21-24 Сеп
на човек

22 септември 2022
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
401лв
21-24 Сеп
на човек

22 септември 2022
Включена закуска

28 резервации наскоро
598лв
21-24 Сеп
на човек

22 септември 2022
All inclusive

16 резервации наскоро
431лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Включена закуска

30 резервации наскоро
628лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
All inclusive

20 резервации наскоро
505лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро

Simantro Beach hotel е перфектният избор за всички, които търсят качествено обслужване, вкусна и разнообразна кухня, красива природа и целодневно забавление. Simantro Beach съчетава едновременно планина, море и зелени градини, изпълнен с аромата на борови дървета и разцъфнали цветя. Хотелът е разположен на самия морски бряг, на 5 км от селището Неа Фокеа, на първия ръкав на Халкидическия полуостров - Касандра, в областта Сани. Прекрасното обслужване и комфорт са главните предимства на Simantro Beach.

Simantro Beach Hotel е построен по подобие на известните манастири на Атон. Simantro означава "камбана", като името идеално се слива с околната среда, архитектурата и историята на хотела. Дървото и камъка са елементи, които правят хотела различен. Хотелът функционира от април до октомври и предлага висок стандарт на услуги и чудесни съоръжения. Можете да прекарате лятната си почивка наслаждавайки се на слънцето, отличната храна, Средиземно море, много забавления и развлечения. Simantro Beach Hotel се радва на перфектен пясъчен плаж, където боровите дървета достигат до самия бряг и се гордее със Син флаг за качеството и опазването на морските води и околната среда.

Местоположение на Simantro Beach Hotel, Халкидики

Хотелът е разположен на самия морски бряг, на 5 км от селището Неа Фокеа, на първия ръкав на Халкидическия полуостров - Касандра, в областта Сани.Simantro Beach Hotel е заобиколен от благоуханни, вечнозелени, гъсти борови гори и пъстри цветя. Посетителите ще намерят всички необходими удобства,за да направят почивката си незабравима. Поплувайте рано сутринта в кристално чистото море и открийте историческите забележителности и паметници - крепости, манастири и църкви, свидетелства за голямата древна цивилизация. Simantro Beach Hotel е разположен в северо-западната част на полуостров Касандра, в известния район Сани. Уникалният релеф на Халкидики е привлякъл туристи от цял свят, което го прави едно от най-красивите места за почивка. Състои от три полуострова и има най-дългата плажна ивица, а плажа е винаги близо. Бреговата линия от 500 км, образува четири големи залива и стотици по-малки пясъчни ниши. Полуостровите не надвишават 40 км в ширина във всяка точка. Бреговата ивица на Халкидики е с изключителна природна красота, а комбинацията от зеленина и борови гори, които достигат до самото море са наистина уникална гледка. Халкидики е лесно достъпен с кола, а също така е много близо до град Солун (60 км) и международното летище Македония в Солун.

разстояние до центъра: 3.6km

Удобства в Simantro Beach Hotel

Гостите ще намерят в хотела налични много спортни съоръжения, ресторанти и барове, напълно оборудван плаж, 5 басейна, анимация екип, мини маркет, СПА център с фитнес зала, три тенис корта, два корта за плажен волейбол, тенис на маса, мини голф, ежедневна плажна аеробика и много други. Разнообразието от спортни съоръжения включва: уиндсърфинг, джет ски и водни ски, кану, банан лодки и пръстени, уроци за гмуркане с квалифициран персонал, много игри и спортни събития през целия ден за цялото семейство. Mорето е плитко и го прави безопасно за възрастни и деца. Чадъри и шезлонги са на разположение на гостите.

Стаи и настаняване в Simantro Beach Hotel

Хотелът разполага с 346 стаи в 15 отделни сгради, които се състоят от единични, двойни, фамилни стаи и апартаменти. Стаите са просторни, напълно оборудвани и са разделени в две категории: в близост до плажа и с изглед към гората. В Simantro Beach Hotel има възможност за избор на двойни или единични легла, с модерен и комфортен интериор. Гостите могат да избират между Категория A, които се намират в близост до плажа (с джакузи) или клас B, с невероятна гледка към боровата гора покрай хотелския комплекс.

Хранене, ресторанти и барове в Simantro Beach Hotel

Концепцията на "черква" описва декора и атмосферата на основния ресторант. С впечатляващ полилей и стенописи ресторант "Храм" е просторен, светъл и наистина впечатляващ. Ресторантът сервира богата закуска, обяд и вечеря на бюфет с гръцки и международни ястия, приготвени с най-голяма грижа от професионални готвачи, като се използват само най-пресните местни съставки. Закуската се сервира 7:00-10:00, обяда от 13:00 до 14:30 часа и вечерята от 18:30 до 21:00 часа.
Има голямо разнообразие от вегетариански ястия, детски менюта и специални ястия за гостите, които желаят да поддържат определена диета.
Ресторантът Troulos е елегантен а-ла-карт ресторант, който предлага голямо разнообразие от международни и местни гурме ястия, изискана кухня в невероятна атмосфера, вечерята се сервира от 20:30 до 24:00 часа. С невероятна гледка към градините и басейна гостите могат да се насладят на вечеря под луната.
А-ла-карт таверна Olympos Beach работи от 12:00 до 18:00 часа всеки ден със специално меню за обяд от 13:00 до 14:30 часа. Гостите имат избор от традиционни гръцки ястия, прясна риба или лека храна.
С красива панорамна гледка към Средиземно море, посетителите могат да идват направо от плажа, идеално място за обяд на брега на морето, предлага разнообразно меню с местни продукти и има налични детски менюта.
Барът край басейна е отворен през целия ден и предлага голямо разнообразие от освежаващи напитки, безалкохолни напитки, закуски и сладолед. Охладете с прясно изцеден портокалов сок, или на традиционно гръцко айс-кафе, наслаждавайки се на слънцето край басейна. Работно време: 10:00 часа до 17:30 часа.
Beach Bar Maistrali се намира на терасата близо до плажа и е чудесно място с прекрасна гледка. Maistrali сервира кафе и селекция от сладкиши, разнообразие от закуски , сладоледи , напитки и кафе през целия ден. През нощта , гостите могат да се отпуснат с коктейл, докато се наслаждават на прохладния морски бриз , с панорамни гледки и незабравими средиземноморски залези. Maistrali Beach Bar също е домакин на традиционна гръцка вечер с жива музика и танци.

Почивка и забавления в Simantro Beach Hotel

Simantro Beach Hotel има пет басейна всички с различни дълбочини, два открити басейна, закрит отопляем басейн и два отделни басейна за безопасността на децата.
Около басейните, гостите ще открият шезлонги и чадъри на разположение.

Хотелът предлага развлечения за всекиго през деня и през нощта, за всички възрасти и всички вкусове, така че внимателно следете постоянно променящата се и разнообразна програма от забавления. Седмичната гръцка вечер е събитие, което не трябва да се пропуска, с жива гръцка музика, народни танци и вино, страхотна вечер за цялото семейство.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

863лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
699лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
600лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1050лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
1223лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1510лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
399лв
16-18 Сеп
на човек

2 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
316лв
16-18 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
267лв
16-18 Сеп
на човек

2 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
1079лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
873лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
750лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1923лв
17-21 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1397лв
17-21 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1594лв
17-21 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1050лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
1510лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1223лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1202лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
996лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
873лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
3217лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2642лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2297лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1079лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
873лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
750лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
1075лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1247лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1535лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1050лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1510лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1223лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1500лв
6-11 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
1747лв
6-11 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2157лв
6-11 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
4330лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3508лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
3016лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
2794лв
27.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2400лв
27.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
3452лв
27.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2107лв
25.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
2797лв
25.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1692лв
25.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
627лв
3-8 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
504лв
3-8 Окт
на човек

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
832лв
3-8 Окт
на човек

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
2575лв
20-26 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2219лв
20-26 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
3166лв
20-26 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1013лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1197лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1505лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2157лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1500лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
2794лв
29.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2400лв
29.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1747лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3452лв
29.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2392лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
1899лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
1603лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
504лв
27.09-02.10
на човек

5 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
627лв
27.09-02.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
832лв
27.09-02.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
3450лв
13-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4066лв
13-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3080лв
13-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
1370лв
15-22 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1198лв
15-22 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1658лв
15-22 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1048лв
21-27 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
900лв
21-27 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1294лв
21-27 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2157лв
25.08-04.09
на човек

10 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1500лв
25.08-04.09
на човек

10 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
1747лв
25.08-04.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2445лв
27.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2100лв
27.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
3020лв
27.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
3625лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2520лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
2935лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1726лв
2-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1200лв
2-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1397лв
2-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2057лв
7-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1761лв
7-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
2550лв
7-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1091лв
15-19 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1337лв
15-19 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
943лв
15-19 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
2037лв
17-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
2333лв
17-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2826лв
17-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1079лв
22-27 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
873лв
22-27 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
750лв
22-27 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
1726лв
29.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1397лв
29.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1200лв
29.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1800лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
2096лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2589лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
863лв
2-6 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
600лв
2-6 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
699лв
2-6 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
936лв
5-11 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
739лв
5-11 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
813лв
5-11 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
996лв
12-17 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
791лв
12-17 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
668лв
12-17 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
2871лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
1924лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
2279лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
836лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
1009лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1296лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1202лв
11-16 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
996лв
11-16 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
873лв
11-16 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
3273лв
13-19 Авг
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
4012лв
13-19 Авг
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2829лв
13-19 Авг
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
961лв
15-19 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
699лв
15-19 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
797лв
15-19 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2347лв
16-23 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
1633лв
16-23 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
3267лв
16-23 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2692лв
16-23 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1346лв
16-23 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1173лв
16-23 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1348лв
17-23 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
1940лв
17-23 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1609лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1321лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1149лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1570лв
17-23 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2156лв
20-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1859лв
20-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
2648лв
20-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
5083лв
21-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
4221лв
21-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1676лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2108лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3703лв
21-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
1418лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1050лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1510лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1223лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2096лв
22-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2589лв
22-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1800лв
22-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
3625лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2520лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
2935лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
600лв
24-28 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
699лв
24-28 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
863лв
24-28 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
750лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
873лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1079лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2157лв
26.08-05.09
на човек

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1500лв
26.08-05.09
на човек

10 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
1747лв
26.08-05.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2096лв
27.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1800лв
27.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
7262лв
27.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1200лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
2589лв
27.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
6030лв
27.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1726лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
5290лв
27.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
3000лв
27.08-06.09
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
3493лв
27.08-06.09
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
4314лв
27.08-06.09
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1397лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
750лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
873лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2589лв
28.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1079лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1800лв
28.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
2096лв
28.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2445лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2100лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
3020лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1807лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1215лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1437лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
750лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
873лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1079лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
1031лв
6-12 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
1278лв
6-12 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
884лв
6-12 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
1870лв
11-18 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
2215лв
11-18 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2790лв
11-18 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1603лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
2392лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
1899лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
1362лв
19-26 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1075лв
19-26 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
902лв
19-26 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
399лв
23-25 Сеп
на човек

2 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
267лв
23-25 Сеп
на човек

2 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
316лв
23-25 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1255лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1686лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
996лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1664лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1007лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
1254лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
1746лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
2115лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
2731лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
1442лв
11-17 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1196лв
11-17 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1048лв
11-17 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
2790лв
13-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2392лв
13-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3365лв
13-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
6506лв
13-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2884лв
13-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2445лв
13-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
5520лв
13-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2096лв
13-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
4929лв
13-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1202лв
14-19 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
873лв
14-19 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1898лв
14-22 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1570лв
14-22 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1373лв
14-22 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
996лв
14-19 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4743лв
15-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1442лв
15-21 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
4226лв
15-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
2396лв
15-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
5606лв
15-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
2741лв
15-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3316лв
15-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3080лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1196лв
15-21 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3450лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1672лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1048лв
15-21 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
1364лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1179лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
4066лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2096лв
16-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
18544лв
16.08-21.09
2 възрастни, 2 деца

36 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
12862лв
16.08-21.09
2 възрастни, 2 деца

36 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
2392лв
16-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2885лв
16-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
14996лв
16.08-21.09
2 възрастни, 2 деца

36 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1638лв
17-22 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1330лв
17-22 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1146лв
17-22 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1274лв
18-26 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
1800лв
18-26 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2698лв
18-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
3112лв
18-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3802лв
18-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1471лв
18-26 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1559лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1097лв
19-25 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1344лв
19-25 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1272лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1099лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
949лв
19-25 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
4357лв
22-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1223лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1048лв
22-28 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3174лв
22-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
3618лв
22-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1050лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
1510лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1747лв
22.08-01.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1294лв
22-28 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1500лв
22.08-01.09
на човек

10 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
900лв
22-28 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
2157лв
22.08-01.09
на човек

10 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
4221лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3703лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
5083лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2445лв
25.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3020лв
25.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2100лв
25.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
2096лв
26.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2100лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
2445лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2589лв
26.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3020лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1800лв
26.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
150лв
27-28 Авг
на човек

1 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
175лв
27-28 Авг
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
216лв
27-28 Авг
на човек

1 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2165лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1508лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1754лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1048лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
450лв
29.08-01.09
на човек

3 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
524лв
29.08-01.09
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2589лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1294лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
2096лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1800лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1800лв
29.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
647лв
29.08-01.09
на човек

3 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2096лв
29.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
900лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
2589лв
29.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1510лв
30.08-06.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2096лв
30.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1800лв
30.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
1223лв
30.08-06.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1050лв
30.08-06.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
2589лв
30.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1050лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
1510лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1223лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3905лв
1-28 Сеп
на човек

27 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2520лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
2935лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2157лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
9158лв
01.09-07.10
2 възрастни, 1 дете

36 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
2160лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
14222лв
01.09-08.10
2 възрастни, 1 дете

37 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1223лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2516лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
750лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1510лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
3107лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1747лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1500лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
1013лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
11183лв
01.09-08.10
2 възрастни, 1 дете

37 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3350лв
1-28 Сеп
на човек

27 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1197лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1505лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
3625лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
10932лв
01.09-07.10
2 възрастни, 1 дете

36 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1079лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1050лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
873лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3017лв
1-28 Сеп
на човек

27 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
9359лв
01.09-08.10
2 възрастни, 1 дете

37 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
13889лв
01.09-07.10
2 възрастни, 1 дете

36 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2589лв
2-8 Сеп
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1800лв
2-8 Сеп
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
2096лв
2-8 Сеп
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
600лв
3-7 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1200лв
3-11 Сеп
на човек

8 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
699лв
3-7 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1397лв
3-11 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
863лв
3-7 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1726лв
3-11 Сеп
на човек

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
900лв
4-10 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1048лв
4-10 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1294лв
4-10 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1200лв
5-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1726лв
5-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1397лв
5-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
1173лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1001лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1461лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
1046лв
8-13 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
717лв
8-13 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
840лв
8-13 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1108лв
11-18 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
935лв
11-18 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1395лв
11-18 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
1899лв
12-17 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1603лв
12-17 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
2392лв
12-17 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
1108лв
14-21 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
935лв
14-21 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
1395лв
14-21 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
1395лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
1108лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
935лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
2165лв
16-20 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1870лв
16-20 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
2658лв
16-20 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
791лв
17-22 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
935лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
668лв
17-22 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
996лв
17-22 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
1108лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
1395лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1336лв
18-23 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1582лв
18-23 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1993лв
18-23 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
598лв
18-21 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
475лв
18-21 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
401лв
18-21 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
1196лв
19-25 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
949лв
19-25 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
801лв
19-25 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
368лв
23-26 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
442лв
23-26 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
565лв
23-26 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2487лв
24.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
1476лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
1821лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2013лв
24.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
2396лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
3275лв
24.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
680лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1173лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
865лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
878лв
28.09-05.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1165лв
28.09-05.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
705лв
28.09-05.10
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
209лв
17-20 Окт
на човек

3 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
419лв
17-23 Окт
на човек

6 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
567лв
17-23 Окт
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
283лв
17-20 Окт
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
407лв
17-20 Окт
на човек

3 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
813лв
17-23 Окт
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1202лв
12-17 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
996лв
12-17 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
873лв
12-17 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
1754лв
13-20 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
924лв
13-18 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1257лв
13-19 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1047лв
13-18 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1109лв
13-19 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
1503лв
13-19 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1466лв
13-20 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
4011лв
13-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1253лв
13-18 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1294лв
13-20 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
4873лв
13-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3493лв
13-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1257лв
14-20 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1503лв
14-20 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1002лв
14-18 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1109лв
14-20 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
739лв
14-18 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
838лв
14-18 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2407лв
15-25 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3992лв
15-25 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4214лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
2478лв
15-24 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
4805лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2884лв
15-21 Авг
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
4814лв
15-25 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
3033лв
15-24 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
5791лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2096лв
15-21 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
3499лв
15-25 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
2392лв
15-21 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2392лв
15-21 Авг
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1750лв
15-25 Авг
на човек

10 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
1996лв
15-25 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2096лв
15-21 Авг
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
2884лв
15-21 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2146лв
15-24 Авг
на човек

9 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
1202лв
16-21 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
873лв
16-21 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
996лв
16-21 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1225лв
20-28 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1750лв
20-28 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1422лв
20-28 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1800лв
21-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
2589лв
21-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2589лв
21-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1602лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1800лв
21-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
2096лв
21-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2096лв
21-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2259лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1848лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1922лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1663лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2033лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2711лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1442лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
2645лв
22-27 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
3631лв
22-27 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2218лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3015лв
22-27 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2162лв
23-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
1479лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2532лв
23-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1922лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
3148лв
23-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1281лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
2218лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2711лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1807лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2259лв
24-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1602лв
24-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1848лв
24-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
961лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
1109лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1355лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1079лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
5037лв
26.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2539лв
26-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
2836лв
26-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4051лв
26.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
5326лв
26.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
4537лв
26.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3460лв
26.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
3329лв
26-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
4063лв
26.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
873лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
750лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
1121лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1581лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1294лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
450лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
524лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
647лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
641лв
6-10 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
904лв
6-10 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
739лв
6-10 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
801лв
6-11 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1129лв
6-11 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
924лв
6-11 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1440лв
7-11 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
904лв
7-11 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2071лв
7-11 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
1677лв
7-11 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
739лв
7-11 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
641лв
7-11 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1195лв
10-17 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1023лв
10-17 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
2355лв
10-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1985лв
10-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
2971лв
10-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1483лв
10-17 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
719лв
11-16 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
842лв
11-16 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1047лв
11-16 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
674лв
12-16 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
575лв
12-16 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
838лв
12-16 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
2358лв
15-22 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2013лв
15-22 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
2933лв
15-22 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
1240лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
1487лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
1898лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1318лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
1688лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
1097лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
953лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
1479лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
1150лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
809лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
982лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1269лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
1060лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
813лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
665лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
776лв
26.09-03.10
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
883лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
949лв
26.09-03.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1236лв
26.09-03.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
554лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
678лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
444лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
706лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
542лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
407лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
333лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
530лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

cache load