bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0885 706 771
партньор на Simantro Beach Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
Кей Би Си Банк България ЕАД, София, България
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Simantro Beach Hotel - Халкидики / Касандра, Сани

Промоции в Simantro Beach Hotel, Сани

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 14.04.2023 - 27.10.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 40% предварително плащане.  » Резервирай

Празници - Намаления и промоции

353лв
300лв
14-17 Апр
на човек

Великден 2023
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
229лв
194лв
14-17 Апр
на човек

Великден 2023
Включена закуска

26 резервации наскоро
-15%
383лв
225лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-41%
301лв
225лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Включена закуска

21 резервации наскоро
-25%
353лв
171лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-51%
229лв
171лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
Включена закуска

24 резервации наскоро
-25%
610лв
311лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-49%
444лв
311лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Включена закуска

24 резервации наскоро
-30%
662лв
464лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Включена закуска

15 резервации наскоро
-30%
828лв
580лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-30%
235лв
107лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-55%
152лв
107лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
Включена закуска

29 резервации наскоро
-30%
650лв
14-17 Апр
на човек

Великден 2023
Включена закуска

16 резервации наскоро
899лв
764лв
14-17 Апр
на човек

Великден 2023
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
231лв
28.04-01.05
на човек

1 май 2023
Включена закуска

18 резервации наскоро
357лв
250лв
28.04-01.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-30%
539лв
29.04-06.05
на човек

1 май 2023
Включена закуска

21 резервации наскоро
832лв
582лв
29.04-06.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-30%
539лв
30.04-07.05
на човек

Майски празници 2023
Включена закуска

28 резервации наскоро
832лв
582лв
30.04-07.05
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-30%
785лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Включена закуска

17 резервации наскоро
1078лв
755лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-30%
616лв
431лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-30%
449лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Включена закуска

18 резервации наскоро
1232лв
863лв
24-28 Май
2 възрастни, 1 дете

24 май 2023
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-30%
1346лв
24-28 Май
2 възрастни, 2 деца

24 май 2023
Включена закуска

18 резервации наскоро
1848лв
1294лв
24-28 Май
2 възрастни, 2 деца

24 май 2023
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-30%
897лв
24-28 Май
2 възрастни, 1 дете

24 май 2023
Включена закуска

25 резервации наскоро
1462лв
1096лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
1169лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Включена закуска

24 резервации наскоро
835лв
627лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
668лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Включена закуска

17 резервации наскоро
1798лв
1528лв
14-17 Апр
2 възрастни, 1 дете

Великден 2023
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1301лв
1106лв
14-17 Апр
2 възрастни, 1 дете

Великден 2023
Включена закуска

28 резервации наскоро
-15%

Simantro Beach hotel е перфектният избор за всички, които търсят качествено обслужване, вкусна и разнообразна кухня, красива природа и целодневно забавление. Simantro Beach съчетава едновременно планина, море и зелени градини, изпълнен с аромата на борови дървета и разцъфнали цветя. Хотелът е разположен на самия морски бряг, на 5 км от селището Неа Фокеа, на първия ръкав на Халкидическия полуостров - Касандра, в областта Сани. Прекрасното обслужване и комфорт са главните предимства на Simantro Beach.

Simantro Beach Hotel е построен по подобие на известните манастири на Атон. Simantro означава "камбана", като името идеално се слива с околната среда, архитектурата и историята на хотела. Дървото и камъка са елементи, които правят хотела различен. Хотелът функционира от април до октомври и предлага висок стандарт на услуги и чудесни съоръжения. Можете да прекарате лятната си почивка наслаждавайки се на слънцето, отличната храна, Средиземно море, много забавления и развлечения. Simantro Beach Hotel се радва на перфектен пясъчен плаж, където боровите дървета достигат до самия бряг и се гордее със Син флаг за качеството и опазването на морските води и околната среда.

Местоположение на Simantro Beach Hotel, Халкидики

Хотелът е разположен на самия морски бряг, на 5 км от селището Неа Фокеа, на първия ръкав на Халкидическия полуостров - Касандра, в областта Сани.Simantro Beach Hotel е заобиколен от благоуханни, вечнозелени, гъсти борови гори и пъстри цветя. Посетителите ще намерят всички необходими удобства,за да направят почивката си незабравима. Поплувайте рано сутринта в кристално чистото море и открийте историческите забележителности и паметници - крепости, манастири и църкви, свидетелства за голямата древна цивилизация. Simantro Beach Hotel е разположен в северо-западната част на полуостров Касандра, в известния район Сани. Уникалният релеф на Халкидики е привлякъл туристи от цял свят, което го прави едно от най-красивите места за почивка. Състои от три полуострова и има най-дългата плажна ивица, а плажа е винаги близо. Бреговата линия от 500 км, образува четири големи залива и стотици по-малки пясъчни ниши. Полуостровите не надвишават 40 км в ширина във всяка точка. Бреговата ивица на Халкидики е с изключителна природна красота, а комбинацията от зеленина и борови гори, които достигат до самото море са наистина уникална гледка. Халкидики е лесно достъпен с кола, а също така е много близо до град Солун (60 км) и международното летище Македония в Солун.

разстояние до центъра: 3.6km

Удобства в Simantro Beach Hotel

Гостите ще намерят в хотела налични много спортни съоръжения, ресторанти и барове, напълно оборудван плаж, 5 басейна, анимация екип, мини маркет, СПА център с фитнес зала, три тенис корта, два корта за плажен волейбол, тенис на маса, мини голф, ежедневна плажна аеробика и много други. Разнообразието от спортни съоръжения включва: уиндсърфинг, джет ски и водни ски, кану, банан лодки и пръстени, уроци за гмуркане с квалифициран персонал, много игри и спортни събития през целия ден за цялото семейство. Mорето е плитко и го прави безопасно за възрастни и деца. Чадъри и шезлонги са на разположение на гостите.

Стаи и настаняване в Simantro Beach Hotel

Хотелът разполага с 346 стаи в 15 отделни сгради, които се състоят от единични, двойни, фамилни стаи и апартаменти. Стаите са просторни, напълно оборудвани и са разделени в две категории: в близост до плажа и с изглед към гората. В Simantro Beach Hotel има възможност за избор на двойни или единични легла, с модерен и комфортен интериор. Гостите могат да избират между Категория A, които се намират в близост до плажа (с джакузи) или клас B, с невероятна гледка към боровата гора покрай хотелския комплекс.

Хранене, ресторанти и барове в Simantro Beach Hotel

Концепцията на "черква" описва декора и атмосферата на основния ресторант. С впечатляващ полилей и стенописи ресторант "Храм" е просторен, светъл и наистина впечатляващ. Ресторантът сервира богата закуска, обяд и вечеря на бюфет с гръцки и международни ястия, приготвени с най-голяма грижа от професионални готвачи, като се използват само най-пресните местни съставки. Закуската се сервира 7:00-10:00, обяда от 13:00 до 14:30 часа и вечерята от 18:30 до 21:00 часа.
Има голямо разнообразие от вегетариански ястия, детски менюта и специални ястия за гостите, които желаят да поддържат определена диета.
Ресторантът Troulos е елегантен а-ла-карт ресторант, който предлага голямо разнообразие от международни и местни гурме ястия, изискана кухня в невероятна атмосфера, вечерята се сервира от 20:30 до 24:00 часа. С невероятна гледка към градините и басейна гостите могат да се насладят на вечеря под луната.
А-ла-карт таверна Olympos Beach работи от 12:00 до 18:00 часа всеки ден със специално меню за обяд от 13:00 до 14:30 часа. Гостите имат избор от традиционни гръцки ястия, прясна риба или лека храна.
С красива панорамна гледка към Средиземно море, посетителите могат да идват направо от плажа, идеално място за обяд на брега на морето, предлага разнообразно меню с местни продукти и има налични детски менюта.
Барът край басейна е отворен през целия ден и предлага голямо разнообразие от освежаващи напитки, безалкохолни напитки, закуски и сладолед. Охладете с прясно изцеден портокалов сок, или на традиционно гръцко айс-кафе, наслаждавайки се на слънцето край басейна. Работно време: 10:00 часа до 17:30 часа.
Beach Bar Maistrali се намира на терасата близо до плажа и е чудесно място с прекрасна гледка. Maistrali сервира кафе и селекция от сладкиши, разнообразие от закуски , сладоледи , напитки и кафе през целия ден. През нощта , гостите могат да се отпуснат с коктейл, докато се наслаждават на прохладния морски бриз , с панорамни гледки и незабравими средиземноморски залези. Maistrali Beach Bar също е домакин на традиционна гръцка вечер с жива музика и танци.

Почивка и забавления в Simantro Beach Hotel

Simantro Beach Hotel има пет басейна всички с различни дълбочини, два открити басейна, закрит отопляем басейн и два отделни басейна за безопасността на децата.
Около басейните, гостите ще открият шезлонги и чадъри на разположение.

Хотелът предлага развлечения за всекиго през деня и през нощта, за всички възрасти и всички вкусове, така че внимателно следете постоянно променящата се и разнообразна програма от забавления. Седмичната гръцка вечер е събитие, което не трябва да се пропуска, с жива гръцка музика, народни танци и вино, страхотна вечер за цялото семейство.

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 14.04.2023 - 27.10.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 40% предварително плащане.  » Резервирай

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

763лв
417лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-45%
556лв
417лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-25%
1098лв
933лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
1388лв
1180лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
784лв
588лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-25%
949лв
712лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
556лв
389лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-30%
763лв
389лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-49%
817лв
572лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Включена закуска

0 резервации наскоро
-30%
1107лв
572лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-48%
828лв
579лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-30%
1035лв
724лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-30%
967лв
677лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-30%
1299лв
677лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-48%
915лв
467лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-49%
667лв
467лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-30%
588лв
500лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
381лв
324лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-15%
1682лв
887лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-47%
1268лв
887лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-30%
1490лв
1267лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1118лв
950лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-15%
588лв
267лв
6-11 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-55%
381лв
267лв
6-11 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-30%
444лв
333лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-25%
610лв
333лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-45%
458лв
233лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-49%
333лв
233лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-30%
305лв
213лв
1-5 Май
на човек

4 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-30%
470лв
213лв
1-5 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-55%
1242лв
869лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-30%
1449лв
1014лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-30%
993лв
695лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-30%
1159лв
811лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-30%
1035лв
724лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-30%
828лв
579лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-30%
1565лв
805лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-49%
1150лв
805лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-30%
2070лв
1449лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-30%
1655лв
1159лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-30%
556лв
472лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
763лв
472лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-38%
1324лв
927лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-30%
1656лв
1159лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-30%
1242лв
869лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-30%
993лв
695лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

0 резервации наскоро
-30%
2444лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
2859лв
2430лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
823лв
373лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-55%
762лв
533лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-30%
533лв
373лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-30%
1176лв
533лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-55%
915лв
467лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-49%
667лв
467лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-30%
1068лв
544лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-49%
778лв
544лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-30%
1000лв
700лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-30%
1373лв
700лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-49%
1449лв
1014лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-30%
1159лв
811лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-30%
1656лв
1159лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-30%
1324лв
927лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-30%
1655лв
1159лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-30%
2070лв
1449лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-30%
1449лв
1014лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-30%
1159лв
811лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-30%
1058лв
480лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-55%
229лв
160лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-30%
353лв
160лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-55%
686лв
480лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-30%
444лв
311лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-30%
610лв
311лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-49%
915лв
467лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-49%
667лв
467лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-30%
1850лв
947лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-49%
1352лв
947лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-30%
902лв
18-24 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
1150лв
978лв
18-24 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
662лв
464лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-30%
828лв
580лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-30%
1159лв
811лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-30%
1449лв
1014лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-30%
5933лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
7188лв
5391лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
1780лв
11-20 Авг
на човек

9 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
2157лв
1617лв
11-20 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
662лв
464лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

0 резервации наскоро
-30%
828лв
580лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-30%
621лв
435лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-30%
497лв
348лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-30%
835лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
1044лв
783лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
457лв
320лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-30%
609лв
427лв
1-9 Май
на човек

8 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-30%
941лв
427лв
1-9 Май
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-55%
706лв
320лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-55%
889лв
622лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-30%
333лв
233лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-30%
458лв
233лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-49%
1220лв
622лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-49%
724лв
435лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-40%
579лв
435лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-25%
621лв
435лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-30%
1863лв
1304лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-30%
497лв
348лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-30%
1490лв
1043лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-30%
1219лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
1509лв
1283лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1490лв
1043лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-30%
1863лв
1304лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-30%
1449лв
1231лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
1159лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

0 резервации наскоро
381лв
267лв
4-9 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-30%
588лв
267лв
4-9 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-55%
3039лв
19-24 Май
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
3867лв
2583лв
19-24 Май
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-33%
561лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
770лв
554лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-28%
4026лв
2209лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-45%
3155лв
2209лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-30%
4002лв
3402лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
3422лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
1155лв
1-6 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
1992лв
1395лв
1-6 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-30%
3158лв
1921лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-39%
2661лв
1863лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-30%
1035лв
880лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
828лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
3311лв
2317лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-30%
4305лв
3014лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-30%
2484лв
1863лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
1986лв
1490лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-25%
3105лв
2173лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-30%
2483лв
1738лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-30%
3256лв
1-6 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
4085лв
2768лв
1-6 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-32%
1113лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1403лв
1193лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
6844лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
8004лв
6804лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
3476лв
2433лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-30%
4346лв
3042лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-30%
2444лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
4935лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
2859лв
2430лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
5772лв
4329лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-25%
4984лв
4236лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
4113лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
5747лв
4023лв
1-6 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-30%
6575лв
4603лв
1-6 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-30%
8045лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
9205лв
7825лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
3594лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
4174лв
3548лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
785лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1078лв
762лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-29%
561лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
770лв
570лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-26%
561лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
770лв
578лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
1517лв
10-20 Юни
на човек

10 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1936лв
1452лв
10-20 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
2484лв
2111лв
30.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
3105лв
2639лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2483лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1986лв
30.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
3911лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
4574лв
3888лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
8004лв
6804лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
6844лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
1035лв
880лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
828лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
1449лв
1231лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
1159лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
2544лв
2163лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
2047лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
7993лв
5595лв
20-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-30%
9319лв
6523лв
20-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-30%
1324лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1656лв
1407лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
2980лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
3725лв
3167лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3311лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
3974лв
3378лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
2089лв
1566лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
1670лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
1302лв
911лв
19-24 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-30%
1716лв
911лв
19-24 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-47%
449лв
27-29 Май
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
616лв
431лв
27-29 Май
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-30%
7313лв
5485лв
10-17 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
6141лв
10-17 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
7313лв
5485лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
1202лв
841лв
17-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-30%
1534лв
841лв
17-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-45%
6141лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1978лв
1211лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-39%
1564лв
1095лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-30%
4780лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
5608лв
4767лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2484лв
2111лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1986лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
2980лв
2533лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
2483лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
3725лв
3167лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
2980лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
2317лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
2898лв
2463лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2338лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
2924лв
2193лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
1002лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
1253лв
940лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
4603лв
3912лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
4023лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
4897лв
3428лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-30%
5726лв
4008лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-30%
4984лв
4236лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
4113лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
949лв
807лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
784лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
6575лв
4603лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-30%
5747лв
4023лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-30%
9314лв
6520лв
25.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-30%
7449лв
5214лв
25.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-30%
1386лв
1039лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
789лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
998лв
749лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
1093лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
2042лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
2913лв
1842лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-37%
1195лв
837лв
1-4 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-30%
693лв
1-4 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
1831лв
933лв
25-31 Май
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-49%
1333лв
933лв
25-31 Май
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-30%
579лв
435лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-25%
724лв
435лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-40%
1111лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1526лв
945лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-38%
1342лв
736лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-45%
1052лв
736лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-30%
451лв
11-14 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
575лв
383лв
11-14 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-33%
13448лв
10086лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
10686лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
4077лв
3058лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
3073лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
6409лв
4807лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
4735лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1834лв
1284лв
19-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-30%
2331лв
1342лв
19-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-42%
9342лв
20-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
10999лв
9349лв
20-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
4951лв
3714лв
22.06-04.07
1 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
3691лв
3137лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
2820лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
3947лв
22.06-04.07
1 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
6908лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
2484лв
1739лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-30%
1986лв
1390лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-30%
8080лв
6060лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
3006лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
3759лв
2820лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
2069лв
1448лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-30%
4139лв
3518лв
26.06-16.07
на човек

20 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2506лв
1880лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
3311лв
26.06-16.07
на човек

20 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
2691лв
1883лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-30%
2004лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
1670лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
2089лв
1566лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
6844лв
4791лв
1-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-30%
3476лв
2433лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-30%
4636лв
3245лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-30%
2069лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
2691лв
2287лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
8004лв
5603лв
1-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-30%
1169лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
1462лв
1096лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
993лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
1242лв
1056лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
4889лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
5717лв
4860лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
2483лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
3312лв
2815лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
7225лв
15-22 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
8675лв
7374лв
15-22 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
3049лв
17-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
3919лв
3331лв
17-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
2786лв
1950лв
20-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-30%
3532лв
2473лв
20-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-30%
5274лв
4483лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
4113лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
989лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
1198лв
899лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
7890лв
6707лв
29.07-04.08
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
6896лв
29.07-04.08
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
4023лв
2816лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-30%
4603лв
3222лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-30%
3422лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
4002лв
3402лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
1159лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1449лв
1231лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
5717лв
4002лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-30%
4889лв
3422лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-30%
4889лв
3422лв
26-31 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-30%
5717лв
4002лв
26-31 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-30%
5866лв
28.08-03.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

0 резервации наскоро
6861лв
5832лв
28.08-03.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1002лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
1253лв
940лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
7822лв
5475лв
30.08-07.09
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-30%
6861лв
4803лв
30.08-05.09
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-30%
9148лв
6403лв
30.08-07.09
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-30%
5866лв
4106лв
30.08-05.09
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-30%
4783лв
3587лв
2-17 Сеп
2 възрастни, 1 дете

15 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-25%
828лв
579лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-30%
6026лв
4146лв
2-17 Сеп
2 възрастни, 1 дете

15 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-31%
1035лв
724лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-30%
1169лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1462лв
1096лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
828лв
580лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-30%
662лв
464лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-30%
2506лв
1880лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-25%
2004лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
1052лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
1342лв
1141лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
904лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
1197лв
867лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-28%
1111лв
778лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-30%
1526лв
778лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-49%
1764лв
800лв
17-22 Апр
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-55%
1143лв
800лв
17-22 Апр
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-30%
229лв
29.04-02.05
на човек

3 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
354лв
248лв
29.04-02.05
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-30%
762лв
1-6 Май
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1176лв
647лв
1-6 Май
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-45%
529лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
674лв
450лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-33%
728лв
443лв
19-24 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-39%
521лв
19-24 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
556лв
21-26 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
763лв
472лв
21-26 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-38%
333лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
459лв
321лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-30%
444лв
22-26 Май
на човек

4 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
610лв
378лв
22-26 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-38%
333лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
458лв
283лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-38%
765лв
535лв
24-29 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-30%
556лв
24-29 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
1848лв
1294лв
24-30 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-30%
1346лв
24-30 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
667лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
915лв
567лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-38%
5143лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
6691лв
4972лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-26%
1068лв
661лв
28.05-04.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-38%
778лв
28.05-04.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
924лв
670лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-28%
785лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
673лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1078лв
786лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-27%
444лв
311лв
31.05-04.06
на човек

4 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-30%
610лв
311лв
31.05-04.06
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-49%
1526лв
778лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-49%
1111лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1111лв
778лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-30%
1526лв
945лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-38%
785лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
561лв
3-5 Юни
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
812лв
609лв
3-5 Юни
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
1078лв
809лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
308лв
231лв
3-5 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
224лв
3-5 Юни
на човек

2 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
2288лв
1417лв
4-9 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-38%
1667лв
4-9 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
2214лв
1389лв
4-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-37%
1634лв
4-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
964лв
723лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
713лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1416лв
922лв
7-15 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-35%
1085лв
7-15 Юни
на човек

8 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1111лв
733лв
9-15 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-34%
862лв
9-15 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
1202лв
10-18 Юни
на човек

8 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1534лв
1092лв
10-18 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-29%
1669лв
10-21 Юни
на човек

11 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
2129лв
1597лв
10-21 Юни
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
751лв
526лв
11-16 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-30%
958лв
526лв
11-16 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-45%
1534лв
1022лв
12-16 Юни
1 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-33%
1342лв
1000лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
1202лв
12-16 Юни
1 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1052лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1549лв
1161лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
1214лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
754лв
528лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-30%
899лв
528лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-41%
2500лв
2019лв
15-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-19%
1803лв
1262лв
15-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-30%
2751лв
1578лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-43%
2300лв
1262лв
15-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-45%
2254лв
1578лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-30%
1878лв
15-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
2276лв
17-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
2124лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
3073лв
17-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
3113лв
2335лв
17-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
2710лв
2033лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
4077лв
3058лв
17-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
2254лв
19-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
2875лв
2444лв
19-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2538лв
2157лв
20-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2195лв
1537лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-30%
1916лв
20-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
2195лв
1537лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-30%
2775лв
1711лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-38%
2775лв
1711лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-38%
2024лв
1720лв
21.06-01.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
2806лв
2385лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2967лв
1816лв
21-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-39%
2346лв
1642лв
21-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-30%
1609лв
21.06-01.07
на човек

10 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
2226лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
1956лв
22.06-04.07
на човек

12 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
2453лв
2085лв
22.06-04.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
5755лв
4029лв
23.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

14 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-30%
2859лв
2001лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-30%
7496лв
5160лв
23.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

14 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-31%
3729лв
2523лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-32%
4346лв
3694лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3476лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
2691лв
1883лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-30%
1324лв
927лв
24.06-02.07
на човек

8 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-30%
3312лв
2318лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-30%
993лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
1242лв
1056лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2649лв
1854лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-30%
1670лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
2089лв
1566лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
2069лв
1448лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-30%
1656лв
1159лв
24.06-02.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-30%
1449лв
1231лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1159лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
3476лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
4346лв
3694лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2691лв
1883лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-30%
2069лв
1448лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-30%
2483лв
26.06-02.07
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
2691лв
2287лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
3229лв
2745лв
26.06-02.07
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2069лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1449лв
1014лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-30%
1159лв
811лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-30%
993лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1242лв
1056лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3801лв
2851лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
2922лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
2317лв
28.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
1336лв
28.06-06.07
на човек

8 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
1671лв
1253лв
28.06-06.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
2898лв
2463лв
28.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
4175лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
3757лв
1-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
1986лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
2484лв
2111лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
4888лв
3666лв
1-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
17015лв
01.07-08.08
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
976лв
829лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
2897лв
1-8 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
4138лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
21739лв
18478лв
01.07-08.08
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
5381лв
4574лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
5431лв
4073лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
831лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
3767лв
3202лв
1-8 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1035лв
880лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1253лв
940лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
1324лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
1002лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
828лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1659лв
1244лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
1986лв
1390лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-30%
2484лв
1739лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-30%
3006лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
4138лв
3-13 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
3759лв
2820лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
5381лв
4574лв
3-13 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2922лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
3801лв
2851лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
3311лв
3-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
4305лв
3659лв
3-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1670лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
2089лв
1566лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
828лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
3724лв
4-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1037лв
778лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
4470лв
3129лв
4-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-30%
2483лв
5-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
3229лв
2745лв
5-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1324лв
927лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-30%
1656лв
1159лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-30%
4305лв
3014лв
8-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-30%
3311лв
2317лв
8-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-30%
2897лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
3767лв
3202лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2070лв
1449лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-30%
1655лв
1159лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-30%
1035лв
880лв
10-15 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
828лв
10-15 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
3105лв
2639лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2483лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1242лв
869лв
12-18 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-30%
993лв
695лв
12-18 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-30%
835лв
627лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-25%
668лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
1493лв
1120лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
1200лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
7917лв
5542лв
17.07-20.08
на човек

34 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-30%
1509лв
1057лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-30%
6508лв
4556лв
17.07-20.08
на човек

34 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-30%
1219лв
854лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-30%
1899лв
1614лв
23-31 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1661лв
1412лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1371лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
1567лв
23-31 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
2938лв
2057лв
24-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-30%
3767лв
2637лв
24-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-30%
4407лв
3085лв
25.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-30%
5153лв
3607лв
25.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-30%
3955лв
26.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
4960лв
3720лв
26.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
1959лв
27.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
2373лв
2017лв
27.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
1763лв
28.07-06.08
на човек

9 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
2136лв
1815лв
28.07-06.08
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1371лв
29.07-05.08
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
1661лв
1412лв
29.07-05.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1371лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
1664лв
1248лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
1424лв
1210лв
1-7 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1175лв
1-7 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
979лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
1187лв
1009лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
4113лв
2879лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-30%
4984лв
3489лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-30%
1424лв
997лв
14-20 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-30%
2351лв
14-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
1175лв
823лв
14-20 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-30%
2848лв
2421лв
14-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
951лв
713лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
784лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
6083лв
19.08-26.09
на човек

38 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
7657лв
6473лв
19.08-26.09
на човек

38 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
2514лв
2137лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1189лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
2017лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
1482лв
1112лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
3767лв
3202лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2897лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
2897лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
3477лв
2955лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1655лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
2070лв
1759лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
3258лв
2444лв
3-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
3312лв
2815лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
627лв
470лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
2505лв
3-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
501лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
2483лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
601лв
421лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-30%
767лв
421лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-45%
1062лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
1355лв
1016лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
1355лв
1016лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
1062лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
581лв
436лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
607лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
774лв
581лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-25%
455лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
581лв
436лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
455лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
1071лв
750лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-30%
778лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
3039лв
19-24 Май
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
3867лв
2583лв
19-24 Май
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-33%
4085лв
2768лв
24-29 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-32%
3256лв
24-29 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
5772лв
4329лв
1-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
4600лв
1-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
3104лв
2216лв
10-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-29%
2607лв
10-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
2632лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
3134лв
2351лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
4344лв
14-19 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
5173лв
4115лв
14-19 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
7351лв
6249лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
6191лв
5262лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
3730лв
3171лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
3150лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
7642лв
5731лв
20-27 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
6470лв
20-27 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
4002лв
3402лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
3911лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
4574лв
3888лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
3422лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
5717лв
4860лв
26.06-01.07
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
6926лв
5195лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
5922лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
4889лв
26.06-01.07
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
10856лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
7294лв
30.06-07.07
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
12698лв
9523лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
8759лв
6569лв
30.06-07.07
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
6861лв
4803лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-30%
11435лв
9719лв
1-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
9777лв
1-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
5866лв
4106лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-30%
5866лв
4106лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-30%
6861лв
4803лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-30%
7822лв
4-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
9148лв
7775лв
4-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1974лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
6844лв
4791лв
5-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-30%
2309лв
1732лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
8004лв
5603лв
5-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-30%
8675лв
6073лв
8-15 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-30%
7225лв
5057лв
8-15 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-30%
8004лв
5603лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-30%
6844лв
4791лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-30%
5717лв
4860лв
15-20 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
4889лв
15-20 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
4088лв
2862лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-30%
3508лв
2455лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-30%
8254лв
6190лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
7082лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
5889лв
5006лв
18-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
5060лв
18-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
4574лв
3888лв
18-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
3911лв
18-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
8121лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
9293лв
6970лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
6896лв
25-31 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
7890лв
6707лв
25-31 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-15%
8045лв
5632лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-30%
9205лв
6444лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-30%
8121лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
9293лв
6970лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
6961лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
7966лв
5974лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
9205лв
6444лв
7-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-30%
13276лв
9957лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
7966лв
5974лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
8045лв
5632лв
7-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-30%
11602лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
6961лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
6896лв
8-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
7890лв
6707лв
8-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
10621лв
7966лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
9282лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
8121лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
9293лв
6970лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
5922лв
21-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
6926лв
5195лв
21-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
6844лв
22-29 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
8004лв
6804лв
22-29 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
3422лв
2566лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-25%
4002лв
3002лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
6844лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
8004лв
6804лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-15%
4889лв
27.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
5717лв
4860лв
27.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
8004лв
5603лв
30.08-06.09
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-30%
6844лв
4791лв
30.08-06.09
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-30%
4780лв
3-13 Сеп
на човек

10 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
5608лв
4767лв
3-13 Сеп
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
3430лв
2401лв
6-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-30%
2933лв
2053лв
6-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-30%
5992лв
4247лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-29%
4820лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
4085лв
2768лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-32%
3256лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

cache load